PRIJEDOR: JAVNI KONKURS O DAVANJU U ZAKUP DRŽAVNIH STANOVA

gradska uprava prijedor maj 2016Na osnovu Pravilnika o rješavanju stambenih potreba davanjem u zakup državnih stanova na kojima ne postoji stanarsko pravo („Službeni glasnik Grada Prijedor”, broj: 4/14) Gradonačelnik Grada, na prijedlog Komisije za stambena pitanja raspisuje

JAVNI KONKURS
o davanju u zakup državnih stanova na kojima ne postoji stanarsko pravo

Raspisuje se Konkurs za stambeno rješavanje lica iz člana 14. Zakona o državnim stanovima na kojima ne postoji stanarsko pravo, odnosno lica iz člana 3. Pravilnika o rješavanju stambenih potreba davanjem u zakup državnih stanova na kojima ne postoji stanarsko pravo.

BROJ I STRUKTURA STAMBENIH JEDINICA KOJE SE DAJU U ZAKUP

Konkurs se raspisuje za sledeće stambene jedinice:

1. Jednosoban stan u Prijedoru, Ulica Ilije Stojanovića br.7, I sprat, stan broj 5, površine 38m2 (prazan stan).
2. Jednosoban stan u Prijedoru, Ulica Ilije Stojanovića br.3, I sprat, stan broj 6, površeine 43m2, korisnik stana Railić Branko i Stana, izbjeglica iz Sanskog Mosta.
3. Garsonjera-soba u Prijedoru (Samačka zgrada), Ulica Kralja Aleksandra br 8, prizemlje,stan broj 5, površine 12m, korisnik Banjac Nevenka, izbjeglica iz Ključa.

PODNOSIOCI PRIJAVA

Pravo na podnošenje prijava, odnosno pravo prijave na konkurs, imaju:
-lica koja su bila korisnici stana u državnoj svojini u sastavu ratom uništene zgrade s tim da nisu na bilo koji način riješili svoje stambeno pitanje.
-lica koja ostvaruju prava sa statusom porodica poginulih boraca, boraca, ratnih vojnih invalida, civilnih žrtava rata, invalida rada, izbjeglica i raseljenih lica, koja su stanove koristili kao alternativni smještaj, prema posebnim programima za trajno stambeno zbrinjavanje,
-lica iz socijalnih kategorija i
-izbjeglice i raseljena lica koja su imala prebivalište na teritoriji lokalne samouprave na dan 30.april 1991. godine,čija imovina je uništena ratnim dejstvima, a koja su se prijavila za dobrovoljni povratak i nemaju drugi smještaj na raspolaganju.

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Lica iz člana 3. stav 2. koja ostvaruju prava sa statusom porodica poginulih boraca, boraca, ratnih vojnih invalida,civilnih žrtava rata, invalida rada, izbjeglica i raseljenih lica, kao i lica iz socijalne kategorije koja su u posjedu stanova u državnoj svojini, uz zahtjev za rješavanje stambenog pitanja, prilažu sledeću dokumentaciju:
a) rješenje o utvrđenom statusu,
b) uvjerenje o posjedovnom i vlasničkom stanju za podnosioca zahtjeva i njegovog bračnog druga, iz ranijeg i sadašnjeg mjesta prebivališta,
c) uvjerenje nadležnog organa uprave iz mjesta ranijeg prebivališta o činjenicama da li je kuća ili stan vraćen u posjed, da li je porušen ili obnovljen, da li su tražena sredstva za obnovu,
d) uvjerenje nadležnog organa iz mjesta sadašnjeg prebivališta da li je podnosilac zahtjeva dobio sredstva za stambeno zbrinjavanje ili izjava podnosioca zahtjeva,
e) uvjerenje o prebivalištu za sve članove porodičnog domaćinstva,
f) rješenje o povratu stana u kojem je utvrđeno pravo na drugi vid alternativnog smještaja,
g) izjava o broju članova porodičnog domaćinstva.

Lica iz člana 3 stav 1 prilikom podnošenja prijava dostavljaju sledeću dokumentaciju:
a) rješenje Ministarstva za izbjeglice o raseljena lica o povratu stana,
b) ugovor o korištenju stana ili izjava o veličini stana data pod materijalnoj
i krivičnoj odgovornosti,
c) uvjerenje ili druga vjerodostojna isprava nadležnog organa da nemaju u
svojini stan ili kuću, da su stambeno neriješeni ili izjava podnosioca
zahtjeva.

Ukoliko dva ili više podnosioca prijava ostvare isti broj bodova na listi prioriteta za dodjelu stana u zakup, prednost na listi ima onaj koji je ostvario veći broj bodova na osnovu stambene situacije, zatim po ostvarenim bodovima po osnovu zdravstvenog stanja i invalidnosti, a zatim broja članova porodičnog domaćinstva.

Ukoliko niko iz prioritetnih kategorija lica ne podnese prijavu ili podnese a ne ostvari pravo na dodjelu stana, odnosno ukoliko se stan ne dodijeli u skladu sa odredbama ovog pravilnika, stan će se dati u zakup radniku Gradske uprave u skladu sa Pravilnikom radnika Gradske uprave Grada Prijedor. Kriterijumi za utvrđivanje reda prvenstva lica za davanje stana u zakup utvrđeni su Pravilnikom o rješavanju stambenih potreba davanjem u zakup stanova na kojima ne postoji stanarsko pravo.

Zahtjevi sa pismenom dokumentacijim se podnose Stambenoj komisiji putem Odjeljenja za stambeno-kominalne poslove i zaštitu životne sredine, u roku od 15dana od dana objavljivanja konkursa na oglasnoj tabli i sedmičnom listu „Kozarski vjesnik“ Prijedor i internet- stranici Grada.

Nakon isteka roka za podnošenje prijava Stambena komisija razmatra prijave, vrši uvid u priloženu dokumentaciju i u roku od 30 dana daje prijedlog odluka i obavještenja za sve podnosioce prijava.

Ukoliko je prijavu za stan podnio korisnik stana Komisija prvo razmatra njegovu prijavu, a potom i prijave ostalih zainteresovanih, ukoliko prijava korisnika stana bude odbijena ili odbačena.

Zahtjevi za koje komisija utvrdi da su nepotpuni ili su podaci netačni neće se razmatrati, odnosno biće odbačeni.

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti u kancelarije broj 9 i 10, u Odjeljenju za stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine- prizemlje zgrade, glavni ulaz.

Gradonačelnik Marko Pavić

PRIJEDOR DOBIO SERTIFIKAT BFC SEE Ministar uprave i lokalne samouprave u Vladi Republike Srpske Lejla Rešić izjavila je Srni da su sertifikate lokalnih samouprava sa povoljnim poslovni...
FOTO DANA: OLDTAJMERI U PRIJEDORU U organizaciji Oldtajmer klubova iz Prijedora i Sanskog Mosta u ova dva susjedna grada danas je održan Oldtajmer susret.Prema riječima organizator...
ODRŽANA ŠTRAPARIJADA U PRIJEDORU – FOTO Uzgajivači konja Dušan Ducelj iz Krupe na Vrbasu, Zoran Anđelić iz Prijedora i ekipa "Gas–petrol" iz Mrkonjić Grada pobjednici su Štraparijade koja je...
PRIJEDOR MEĐU TOP 10 EVROPSKIH GRADOVA PO PRIVLAČE... Grad Prijedor je prema međunarodnim ocjenama specijalizovanog časopisa za direktna strana ulaganja FDI Magazine (The Financial Times Group), svrstan u...
PRIJEDORSKA OPOZICIJA UJEDINJENA ZA LOKALNE IZBORE... U Prijedoru je postignuta saglasnost Gradskih odbora nekoliko partija o zajedničkom nastupu na izborima.Predsjednici prijedorskih gradskih odbora ...
NA SAOBRAĆAJNICAMA NOVI RADARI: PRIJEDORSKI VOZAČI... U cilju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Potkozarju postavljen je novi radar, koji će kontrolisati saobraćaj do četvrtog aprila.Vozači i...
Posted in Društvo Tagged with: , ,