KONKURS ZA POSAO: NASTAVNIK/PROFESOR

os petar kocicNastavnik/profesor biologije – OSNOVNA ŠKOLA “PETAR KOČIĆ” PRIJEDOR

Oblast: Obrazovanje
Rad na: Neodređeno vrijeme
Regija: Prijedor
Otvoreno do: 14.04.2016.
Broj izvršilaca: 1

OPIS RADNOG MJESTA

Nastavnik/profesor biologije – 1 izvršilac na neodređeno radno vrijeme, sa radnim iskustvom i položenim stručnim ispitom.

OPŠTI I POSEBNI USLOVI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 1/16), kandidati trebaju da ispunjavaju i posebne uslove propisane članom 105. i 106. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 74/08, 71/09 ,104/11i 33/14.) i Pravilnika o stručnim profilima i zvanjima nastavnika, stručnih saradnika i vaspitača (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 77/09 i 86/10. 25/14 i 76/15.)

Opšti uslovi koje kandidati treba da ispunjavaju:
da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,
da je punoljetan, a to se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne može biri starije od 6 mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa i
da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad djetetom ili maloljetnim licem, koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu za konkurs (potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje opštih uslova, potrebno je dostaviti i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova koja podrazumijeva:
1.da ima odgovarajući nivo obrazovanja – završen prvi ciklus studijskog programa i stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno višu ili visoku stručnu spremu,
2.ovjerenu foto-kopiju diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa, u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent,
3. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u vaspitno-obrazovnom procesu,
kao i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje po kriterijumima propisanim Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi i to:
a) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja, ukoliko u diplomi ne postoje podaci o prosjeku ocjena,
b) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica.
v) uvjerenje o radnom stažu izdato od ranijeg poslodavca, a isto treba da sadrži podatke iz kojih se jasno vidi: – vrsta posla; – stepen stručne spreme, i – dužina ostvarenog staža po vrstama posla, kao i napomenu ukoliko je kandidat radio sa nepunim radnim vremenom,(odnosi se samo za kandidate sa iskustvom).
d) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,
e) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,
đ) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske, ako se radi o kandidatu iz kategorije borca,

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene fotokopije svih dokumenata budući da iste neće biti vraćene kandidatima.

Prijem u radni odnos vršiće se u skladu sa Pravilnikom o proceduri i kriterijumima prijema radnika u radni odnos u osnovnoj školi (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj 102/14.), a na osnovu liste kandidata utvđene bodovanjem po kriterijima propisanim ovim pravilnikom

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Glas Srpske”.

Napomena:
Prijave sa potrebnim dokumentima mogu se dostaviti lično u školu ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Petar Kočić”, V korpusa bb Prijedor, sa naznakom “za konkurs”.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, a prijave su im potpune i blagovremene, biće podvrgnuti testu i intervjuu, a isti će biti obavljen u prostorijama škole dana 21.04.2016. godine u 10,00 časova, te stoga kandidati neće biti pojedinačno obavještavani o terminu istoga.

Kandidati koji se ne pojave na testiranju ili intervjuu, smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Prijedor: Đaci učiteljici poklonili bicikl Učenici petog razreda Osnovne škole “Petar Kočić“, Dijani Grbić, učiteljici za koju kažu da je najbolja na svijetu, danas su zajedno sa svojim roditel...
KONKURS ZA POSAO: POSLOVOĐA TRGOVINSKOG OBJEKTA Preduzeću „Fructa-trade“ doo Derventa,u poslovnoj jedinici u Banja Luci i Prijedoru potrebni sljedeći radnici: Poslovođa trgovinskog objekta ...........
KONKURS ZA POSAO – TRGOVAC Agromehanika-komerc d.o.o.Trgovac (m/ž) Agromehanika-komerc d.o.o. uspješno posluje više od 30 godina na području Republike Srpske i Bosne i Herc...
KONKURS ZA POSAO: MESAR BINGO d.o.o. export-importMesar u maloprodajnom centru, P.J. Mesnica - više izvršilacaUslovi: SSS, radno iskustvo najmanje 1 godina u struc...
KONKURS ZA POSAO: NASTAVNIK/PROFESOR HEMIJE Nastavnik/profesor hemije - OSNOVNA ŠKOLA “PETAR KOČIĆ” PRIJEDOROblast: Obrazovanje Rad na: Neodređeno vrijeme Regija: Prijedor Otvoreno do...
NASTAVAK SARADNJE OŠ „PETAR KOČIĆ“ I OŠ „JOVAN CVI... Pred velikim brojem učenika u Društvenom domu u Brezičanima odigrana je dječija lutkarska predstava „U zemlji leptirova i medveda“.Predstavu su iz...
Posted in Prijedor Tagged with: , , ,